Prima poruncă

de | 23 ianuarie 2016
Spread the love

Cum poate fi explicată mai clar prima poruncă?

 1. De ce a dat Dumnezeu Legea morală sau Cele zece porunci?

Romani 7:7 – Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!”

Galateni 3:24 – Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.

Iacov 1:25 – Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.

 1. Ce clarificare aduce Sfânta Scriptură cu privire la necesitatea şi importanţa Legii?

Psalmi 119:1-5 – Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după Legea Domnului! Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, cari-L caută din toată inima lor,  care nu săvârşesc nici o nelegiuire, şi umblă în căile Lui! Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfinţenie.  …

Proverbe 29:18 – Când nu este nici o descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu; dar ferice de poporul care păzeşte legea!

Matei 5:17 – Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.

 1. Cine a scris Legea celor zece porunci şi pe ce suport?

Exodul 24:12 – Domnul i-a zis lui Moise: „Suie-te la Mine pe munte şi rămâi acolo. Eu îţi voi da nişte table din piatră cu Legea şi poruncile pe care le-am scris pentru învăţarea lor.”

Exodul 31:18 – Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table din piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.

Deuteronomul 9:10 – şi Domnul mi-a dat cele două table din piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu, şi cuprinzând toate cuvintele pe care vi le spusese Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua când tot poporul era adunat.

 1. Unde a fost aşezată Legea celor zece porunci şi de ce?

Deuteronomul 10:2 – Eu voi scrie pe aceste două table cuvintele care erau scrise pe tablele dintâi pe care le-ai sfărâmat, şi să le pui în chivot.”

2 Cronici 5:10 – În chivot nu erau decât cele două table pe care le pusese acolo Moise, în Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel, la ieşirea lor din Egipt.

Evrei 9:4 – El avea un altar din aur pentru tămâie, şi chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas din aur cu mană, toiagul lui Aaron, care înfrunzise, şi tablele legământului.

 1. Vorbind despre Legea morală (sau Legea celor zece porunci), ce conţine aceasta în rezumat?

Matei 22:37-40 – Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.”  „Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.”

 1. Mai există un rezumat al Legii morale – cu referire strict la relaţiile umane. Ce spune acesta?

Matei 7:12 – Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii.

 1. Să începem cu prima poruncă de pe prima tablă. Ce spune ea şi la ce se referă?

Exodul 20:2-3 – „Eu Sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine.

 1. Ce forme de încălcare a acestei prime porunci pot să existe?

Matei 10:37 – Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine.

Luca 14:26 – „Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.

Marcu 8:34 – Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi, şi le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze.

Marcu 10:24 – Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul, şi le-a zis: „Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogăţii, să intre în Împărăţia lui Dumnezeu!

1 Ioan 2:15 – Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.

 1. Ce exemple biblice de călcători ai primei porunci putem da?

1 Împăraţi 11:1-4 – Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, în afară de fata lui Faraon; Moabite, Amonite, Edomite, Sidoniene, Hetite, … Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alţi dumnezei; şi inima nu i-a fost în totul a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David.

Ieremia 2:28-29 – Unde sunt dumnezeii tăi pe care ţi i-ai făcut? Să se scoale ei, dacă pot să te scape în vremea nenorocirii! Căci câte cetăţi ai, atâția dumnezei ai, Iuda!” „Pentru ce vă certaţi cu Mine? Toţi Mi-aţi fost necredincioşi, zice Domnul.” –

Daniel 4:30-31 – … „Oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu, ca loc de şedere împărătească, prin puterea bogăţiei mele şi spre slava măreţiei mele?”  Nu se sfârşise încă vorba aceasta a împăratului, şi un glas s-a pogorât din cer şi a zis: „Află, împărate Nebucadneţar, că ţi s-a luat împărăţia!

Matei 19:16-22 –  „Dacă vrei să fii desăvârşit” i-a zis Isus „du-te de vinde ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino, şi urmează-Mă.” Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentru că avea multe avuţii.

 1. Ce spune Biblia că trebuie făcut cu lucrurile care pot lua locul lui Dumnezeu?

Geneza 35:2,4 – Iacov a zis casei lui şi tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini care Sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele, … Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini, care erau în mâinile lor, şi cerceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem.

Iosua 24:23 – „Scoateţi, deci, dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, şi întoarceţi-vă inima spre Domnul, Dumnezeul lui Israel.”

1 Samuel 7:3 – Samuel a zis întregii case a lui Israel: „Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi la Domnul, scoateţi din mijlocul vostru dumnezeii străini şi Astarteele…, îndreptaţi-vă inima…… spre Domnul, şi slujiţi-I numai… Lui; şi El vă va izbăvi din mâna Filistenilor.”

 1. Care ar trebui să fie dovezile că relaţia noastră cu Dumnezeul cel viu este cea mai bună?

Ioan 14:23 – Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.

Ioan 15:10 – Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămânea în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămân în dragostea Lui.

1 Ioan 5:3 – Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu Sunt grele;

2 Ioan 1:6 – Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum aţi auzit de la început.

1 Ioan 4:21 – Şi aceasta este porunca pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi pe fratele său.

 1. Ce se va întâmpla în viaţa noastră dacă Îl vom iubi cu adevărat pe Dumnezeu?

Psalmi 116:1 – Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele.

Psalmi 147:11 – Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.

Romani 8:28 – De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce Sunt chemaţi după planul Său.

1 Corinteni 8:3 – Dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.