A cincea poruncă

de | 19 mai 2016
Spread the love

 Ce putem învăţa din cea de a cincea poruncă a Decalogului?

 1. Ce spune cea de a cincea poruncă din decalog?

Exodul 20:12 – Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.

 1. Porunca a cincea are ceva unic în ea. Ce element nemaiîntâlnit în alte porunci găsim aici?

Efeseni 6:2-3  „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pemama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – „ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pământ.”

EXEMPLU: Metusalah – l-a respectat mult şi l-a iubit pe Enoh, tatăl său şi a trăit 969 ani

 1. Ce înseamnă a-i cinsti pe părinţi?

Exodul 21:15 – Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea.

Exodul 21:17 – Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea.

Leviticul 19:3 – Fiecare din voi să cinstească pe mamă-sa şi pe tatăl său, şi să păzească Sabatele Mele. Eu Sunt Domnul, Dumnezeul vostru.      (respectul faţă de părinţi = respectul faţă de Sabat)

Deuteronomul 27:16 – „Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său şi pe mama sa!” – …

Proverbe 28:24 – Cine fură pe tatăl său şi pe mama sa, şi zice că nu este un păcat, este tovarăş cu nimicitorul.

 1. Ce exemple biblice se pot da cu privire la ceea ce înseamnă respect faţă de părinţi?

Geneza 22:7-12 – Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: „Tată!” „Ce este, fiule?” i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: „Iată focul şi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea-de-tot?” „Fiule” a răspuns Avraam „Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea-de-tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte. Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor…

Geneza 50:4-6  După ce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa lui Faraon şi le-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea voastră, spuneţi, vă rog, lui Faraon ce vă spun eu.  Tatăl meu m-a pus să jur, zicând: „Iată, în curând eu am să mor! Să mă îngropi în mormântul pe care mi l-am săpat în ţara Canaan.” Aş vrea, deci, să mă sui acolo ca să îngrop pe tatăl meu; şi după aceea mă voi întoarce.” Faraon a răspuns: „Suie-te şi îngroapă pe tatăl tău, după jurământul pe care te-a pus să-l faci.”

 1. Ce ar trebui să reprezinte părinţii pentru copiii lor?

Iov 8:8 – Întreabă pe cei din neamurile trecute, şi ia aminte la păţania părinţilor lor.

Proverbe 17:6 – Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor, şi părinţii sunt slava copiilor lor.

 1. De se trebuie copiii să-i asculte pe părinţii lor?

Proverbe 1:8 – Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău, şi nu lepăda îndrumările mamei tale!

Proverbe 13:1 – Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea.

Proverbe 19:20 – Ascultă sfaturile, şi primeşte învăţătura, ca să fii înţelept pe viitor!

Proverbe 23:22 – Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut, şi nu nesocoti pe mamă-ta, când a îmbătrânit.

Efeseni 6:1 – Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.

Coloseni 3:20 – Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului.

 1. Dumnezeu a ştiut că lumea va fi degradată moral. Ce a prevestit cu privire la această poruncă?

Isaia 3:5 – Oamenii se vor asupri unii pe alţii, unul va apăsa pe celălalt, fiecare pe aproapele lui, tânărul va lovi pe cel bătrân, şi omul de nimic pe cel pus în cinste.

Matei 10:21 – Fratele va da la moarte pe frate-său, şi tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinţilor lor, şi-i vor omorî.

Luca 12:53 – Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului, şi fiul împotriva tatălui; mama împotriva fiicei, şi fiica împotriva mamei; soacra împotriva norei, şi nora împotriva soacrei.”

Romani 1:29-31 – Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi,  fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.

2 Timotei 3:2-4 – Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţămitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfați; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;

 1. Ce scuze au inventat oamenii pentru a nu-şi mai arăta cinstea faţă de părinţi?

Marcu 7:10-13 – Căci Moise a zis: „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta;” şi: „Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea.” Voi, dimpotrivă, ziceţi: „Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: „Ori cu ce te-aş putea ajuta, este „Corban” adică dat lui Dumnezeu, face bine;  şi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!”

 1. Ar trebui să-i respectăm pe părinţi chiar dacă uneori ne pedepsesc sau ne disciplinează?

Evrei 12:9 – Şi apoi, dacă părinţii noştri trupeşti ne-au pedepsit, şi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor, şi să trăim?

Romani 13:7 – Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.

 1. Au şi părinţii vreo datorie în ce priveşte atitudinea şi comportamentul lor faţă de copii?

Efeseni 6:4 – Şi voi, părinţilor, nu întărâtați la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, în mustrarea şi învăţătura Domnului.

Tit 2:2 – Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare.

 1. Dacă părinţii au îmbătrânit şi sunt foarte înaintaţi în vârstă, mai trebuie respectaţi?

Leviticul 19:32 – Să te scoli înaintea perilor albi, şi să cinsteşti pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu Sunt Domnul.

Iov 12:12 – La bătrâni se găseşte înţelepciunea, şi într-o viaţă lungă e priceperea.

Iov 32:7 – Eu îmi ziceam: „Să vorbească bătrâneţea, marele număr de ani să înveţe pe alţii înţelepciunea.”

 1. Care ar trebui să fie atitudinea credinciosului faţă de părinţii spirituali sau de bătrânii bisericii?

1 Tesaloniceni 5:12 – Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul, şi care vă sfătuiesc.

1 Timotei 5:3 – Cinsteşte pe văduvele care sunt cu adevărat văduve.

1 Timotei 5:17 – Prezbiterii (sau: bătrâni.) care cârmuiesc bine, să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura pe care o dau altora.

1 Petru 5:5 – Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.”

 1. Ce situaţii plăcute va avea loc în familii înainte de venirea Domnului?

Maleahi 4:5-6 – Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce inima părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.