A patra poruncă

de | 16 aprilie 2016
Spread the love

 Ce elemente importante sunt legate de porunca a patra?

 1. Ce spune cea de a patra poruncă din decalog?

Exodul 20:8-11 – Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

 1. Este singura poruncă începută cu expresia „Adu-ţi aminte”. De ce oare?

Psalmi 106:13 – Dar au uitat curând lucrările Lui, şi n-au aşteptat împlinirea planurilor Lui.

Psalmi 106:21 – Au uitat pe Dumnezeu, mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt,

 1. Din ce moment putem vorbi despre existenţa poruncii de respectare a Sabatului?

Geneza 2:2-3 – În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.

 1. Care este ziua Sabatului conform Sfintei Scripturi? Contează ziua din săptămână?

Exodul 35:2 – Şase zile să lucraţi, dar ziua a şaptea să vă fie Sfântă; acesta este Sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea, să fie pedepsit cu moartea.

Leviticul 23:3 – Şase zile să lucraţi; dar ziua a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare Sfântă. Să nu faceţi nici o lucrare în timpul ei: este Sabatul Domnului, în toate locuinţele voastre.

Marcu 15:42 – Când s-a înserat-fiindcă era ziua Pregătirii, adică, ziua dinaintea Sabatului.

Matei 28:1 – La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalina şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. (La evrei zilele săptămânii nu aveau nume ci numere. Excepţie făceau zilele a şasea şi a şaptea – ziua pregătirii şi ziua Sabatului.)

 1. Ce spune Însuşi Domnul Isus cu privire la Sabat?

Marcu 2:27-28 – Apoi le-a zis: „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat; aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.”

Matei 24:20 – Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.

 1. Ce a făcut Mântuitorul în ziua de Sabat când a fost pe pământ?

Marcu 1:21 – S-au dus la Capernaum. Şi în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă, şi a început să înveţe pe norod.

Luca 4:16 – A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească,

Ioan 5:9 – Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul, şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat.

Ioan 9:14 – Şi era o zi de Sabat când făcuse Isus tină, şi-i deschisese ochii.

 1. Moartea Domnului Isus Hristos ne oferă o lecţie importantă despre respectarea Sabatului. Cum?

Luca 23:54-56 – Era ziua Pregătirii, şi începea ziua Sabatului. Femeile, care veniseră cu Isus din Galilea, au însoţit pe Iosif; au văzut mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el, s-au întors, şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege.

Ioan 19:31 – De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului, căci era ziua Pregătirii, şi ziua aceea de Sabat era o zi mare – Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniţi, şi să fie luaţi de pe cruce.

 1. Ce au făcut ucenicii şi urmaşii Domnului Isus în zilele de Sabat?

Faptele Apostolilor 13:14 – Din Perga şi-au urmat drumul înainte, şi au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat în sinagogă şi au şezut jos.

Faptele Apostolilor 17:2 – Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi,

Faptele Apostolilor 18:4 – Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat, şi îndupleca pe Iudei şi pe Greci.

 1. Ce spune Dumnezeu prin proorocul Isaia despre respectarea Sabatului?

Isaia 56:2 – Ferice de omul care face lucrul acesta, şi de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi stăpânindu-şi mâna, ca să nu facă nici un rău!

Isaia 58:13-14 – Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea Sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededîndu-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.”

 1. Mai concret, ce nu avem voie să facem, şi ce suntem sfătuiţi să facem în ziua Sabatului?

Exodul 16:23 –  „Domnul a poruncit aşa. Mâine este ziua de odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi din fiert şi păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce va rămâne!”

Numeri 15:32-35 – Când erau copiii lui Israel în pustie, au găsit pe un om strângând lemne în ziua Sabatului. Cei ce-l găsiseră strângând lemne, l-au adus la Moise, la Aaron şi la toată adunarea. Domnul i-a zis lui Moise: „Omul acesta să fie pedepsit cu moartea, toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără.”

Neemia 13:19 – Apoi am poruncit să se închidă porţile Ierusalimului înainte de Sabat, de îndată ce le va ajunge umbra, şi să nu se deschidă decât după Sabat. Şi am pus câțiva din slujitorii mei la porţi, să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua Sabatului.

Matei 12:12 – Cu cât mai de preţ este, deci, un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.”

 1. Unii afirmă că ar trebui să ţinem duminica în cinstea învierii Domnului. Scrie undeva Biblia aşa ceva?

Ioan 20:19 – În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor, şi le-a zis: „Pace vouă!”

Faptele Apostolilor 20:7 – În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi la olaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor, şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii.

1 Corinteni 16:2 – În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.

 1. Există câteva versete care sunt mai greu de înţeles. Ce vrea să spună Pavel de fapt în ceea ce urmează?

Romani 14:5-6 – Unul socoteşte o zi mai pe sus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă; pentru că aduce mulţumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă; şi aduce şi el mulţumiri lui Dumnezeu.   (aici nu este deloc amintit Sabatul – versetul 1 – este vorba de păreri îndoielnice, nu de porunca Domnului)

Coloseni 2:16-17 – Nimeni, deci, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos.   (două feluri de Sabate – ceremoniale şi Sabatul zilei a Şaptea)

 1. Până la urmă, ce este de fapt Sabatul?

Ezechiel 20:12 – Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, ca să ştie că Eu Sunt Domnul, care-i sfinţesc.

Ezechiel 20:20 – Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu Sunt Domnul, Dumnezeul vostru!”

 1. Sabatul are legătură doar cu pământul acesta sau va fi şi sărbătoare pe Noul Pământ?

Isaia 66:22-23 – Căci după cum cerurile cele noi, şi pământul cel nou pe care le voi face, vor dăinui înaintea Mea-zice Domnul-aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru. În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, zice Domnul.

 

(VEZI si celelalte discutii de la categoria Sabat)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.