A opta poruncă

de | 11 august 2016
Spread the love

 Ce lecţii importante se desprind din cea de a opta poruncă a Decalogului?

 1. Ce spune cea de a şaptea poruncă din decalog?

Exodul 20:15 – Să nu furi.

 1. Porunca se referă la proprietate. Ce alte fapte se mai asociază deseori furtului?

1 Samuel 8:3 – Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui; ci se dădeau la lăcomie, luau mită… şi călcau dreptatea.

Iov 20:18-21 – … va da înapoi ce a câştigat, şi nu va mai trage folos din câştig; va da înapoi tot ce a luat, şi nu se va mai bucura de el, căci a asuprit pe săraci, şi i-a lăsat să piară, a dărâmat case şi nu le-a zidit la loc.  Lăcomia lui n-a cunoscut margini; dar nu va scăpa ce are mai scump.  Nimic nu scapă de lăcomia lui, dar bună starea lui nu va ţinea.

 1. Ce este în spatele furtului? De ce fură oamenii?

Proverbe 1:19 – Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câştig: lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.

Isaia 57:17 – Din pricina păcatului lăcomiei lui, M-am mâniat şi l-am lovit, M-am ascuns, în supărarea Mea, şi cel răzvrătit a urmat şi mai mult pe căile inimii lui.

Ezechiel 22:27 – Căpeteniile lui sunt în mijlocul lui ca nişte lupi care îşi sfâșie prada; varsă sânge, pierd sufletele, numai ca să-şi potolească lăcomia de bani.

 1. Care sunt câteva forme de furt amintite în Biblie?

Iov 24:2 – Sunt unii care mută hotarele, fură turmele, şi le pasc;

Proverbe 15:27 – Cel lacom de câştig îşi turbură casa, dar cel ce urăşte mita va trăi.

Ieremia 6:13 –  „Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig; de la prooroc până la preot, toţi înşeală.

Mica 2:1-2 – Vai de cei ce cugetă nelegiuirea şi făuresc rele în aşternutul lor; când se crapă de ziuă o înfăptuiesc, dacă le stă în putere. Dacă poftesc ogoare, pun mâna pe ele, dacă doresc case, le răpesc; asupresc pe om şi casa lui, pe om şi moştenirea lui.

 1. Ce formă de furt, destul de des întâlnită astăzi la copii şi la tineri, este aspru condamnată în Biblie?

Proverbe 28:24 – Cine fură pe tatăl său şi pe mama sa, şi zice că nu este un păcat, este tovarăş cu nimicitorul.

 1. Furtul este de multe ori asociat şi cu alte păcate. Care ar fi acestea?

Leviticul 19:11 – Să nu furaţi, şi să nu minţiţi, nici să nu vă înşelaţi unii pe alţii.

Ieremia 7:9 – Cum? Furaţi, ucideţi, preacurviţi, juraţi strâmb, aduceţi tămâie lui Baal, mergeţi după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi!

Osea 4:2 – Fiecare jură strâmb şi minte, ucide, fură, şi prea curveşte; năpăstuieşte şi face omoruri după omoruri.

Romani 1:29-32 – Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi,  fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.

 1. Unde îşi are izvorul furtul? Ce se întâmplă cu cei care practică acest păcat?

Matei 15:19 – Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.

Marcu 7:21-23 – Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru, şi spurcă pe om.”

Hoţul nu este hoţ pentru că fură, ci fură pentru că este hoţ.

 1. Ce sfaturi importante dă apostolul Pavel în legătură cu furtul?

Efeseni 5:3 – Curvia sau orice altfel de necurăţie sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.

Tit 2:9-10 – Sfătuieşte pe robi să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, mântuitorul nostru.

 1. Ce se va întâmpla cu cei care continuă să fure, deşi ştiu foarte bine că nu este bine ce fac?

Maleahi 3:5 – Mă voi apropia de voi pentru judecată, şi Mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor şi preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriaşului, care asupresc pe văduvă şi pe orfan, nedreptăţesc pe străin, şi nu se tem de Mine, zice Domnul oştirilor.

Efeseni 5:5 – Căci ştiţi bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.

1 Corinteni 6:9-10 – Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

 1. Care este una dintre scuzele des întâlnite în gura celor care fură? Este valabilă scuza?

Proverbe 30:9 – Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine, şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva în sărăcie, să fur, şi să iau în deşert Numele Dumnezeului Meu.

Proverbe 21:25 – Poftele leneşului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile.

Efeseni 4:28 – Cine fura, să nu mai fure; ci mai de grabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.

2 Tesaloniceni 3:10 –  „Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce.”

 1. Unii fură sau înşeală şi apoi aduc lui Dumnezeu o parte din ce au furat. Este bine primit acel dar?

Maleahi 1:13-14 – Voi ziceţi: „Ce mai osteneală!” şi o dispreţuiţi, zice Domnul oştirilor; şi aduceţi ce este furat, şchiop sau beteag: „Iată darurile de mâncare pe care le aduceţi! Pot Eu să le primesc din mâinile voastre? zice Domnul. „Nu! blestemat să fie înşelătorul, care are în turma lui o vită de parte bărbătească, şi totuşi juruieşte şi jertfeşte Domnului o vită beteagă! Căci Eu Sunt un Împărat mare, zice Domnul oştirilor, şi Numele Meu este înfricoşat printre neamuri.

 1. Dacă cineva susţine că este creştin şi a fost arestat pentru furt, poate afirma că este persecutat?

1 Petru 4:15-19 – Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă sufere pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Şi dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos? Aşa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu, să-şi încredinţeze sufletele credinciosului Ziditor, şi să facă ce este bine.

 1. Ce trebuiau să facă hoţii în vechime pentru a putea fi iertaţi?

Exodul 22:1-4 – Dacă un om fură un bou sau o oaie şi îl taie sau îl vinde, să dea cinci boi pentru boul furat şi patru oi pentru oaia furată. … dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar sau oaie, se găseşte încă viu în mâinile lui, să dea îndoit înapoi.

Luca 19:8 – Dar Zacheu a stat înaintea Domnului, şi I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.”

 1. Ce sfat aminteşte Domnul Isus Hristos pentru a nu fi ispitiţi să furăm?

Luca 12:15 – Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.